โครงการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด
งบประมาณ : งบประมาณภายนอก     ปีงบประมาณ : 2564   ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
No. ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ งบประมาณ แหล่งทุน
1 การพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพหุ่นยนต์จ่ายยาอัตโนมัติสำหรับผู้สูงอายุ สุเมธ เหมะวัฒนะชัย 1,159,000.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
2 วิจัยและพัฒนาเครื่องกำจัดวัชพืชในนาข้าวแบบถอนรากและบีบอัดวัชพืช รัตนา การุญบุญญานันท์ 1,050,000.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
3 ศูนย์นำร่องบริการจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง จังหวัดพิษณุโลก อนันต์ชัย อยู่แก้ว 40,000.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานปรัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการสนับสนุนการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิจัยฯ Pre-Talent Mobility ประจำปี 2564
รวม     2,249,000.00
blank