โครงการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด
งบประมาณ : งบประมาณภายนอก     ปีงบประมาณ : 2564   ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
No. ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ งบประมาณ แหล่งทุน
1 Strengthening University-Enterprise Collaboration for Resilient Communities in Asia (SECRA) ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี 2,771,339.00 งบประมาณภายนอก ทุน EASMUS+ ร่วมกับ Mid Sweden University และมหาวิทยาลัยใน 6 ประเทศ
2 การเฝ้าระวังเชิงรุก และ การเตือนภัย (3-14 วัน) ล่วงหน้าจากการแพร่เชื้อ SARS-CoV-2 ในสถานที่สุ่มเสี่ยงและชุมชนในภาคเหนือด้วยการตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัสในน้ำเสียโสโครกโดยวิธี Loop Mediated Isothermal Amplification (LAMP) Assays ธนพล เพ็ญรัตน์ 8,100,000.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช)
3 การพัฒนาระบบต้นแบบการบำบัดน้ำเสียที่มีองค์ประกอบไขมันสูงด้วยวิธีการเพิ่มโอโซนร่วมกับระบบการลอยตะกอนแบบโอโซนละลาย ธนพล เพ็ญรัตน์ 1,717,000.00 งบประมาณภายนอก อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
4 การศึกษาผลกระทบจากการเพิ่มความเร็วบนทางหลวงเป็น 120 กม./ชม. ทวีศักดิ์ แตะกระโทก 2,800,000.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช)
5 เศรษฐกิจหมุนเวียนของเหล็กประจุศูนย์เพื่อการนำน้ำทิ้งอุตสาหกรรมกลับมาใช้ใหม่และการลดการพึงพาเหมืองแร่ ธนพล เพ็ญรัตน์ 500,000.00 งบประมาณภายนอก โครงการแผนงานยกระดับเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม ภายใต้การดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่)
รวม     15,888,339.00
blank