โครงการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด
งบประมาณ : งบประมาณภายนอก     ปีงบประมาณ : 2564   คณะวิศวกรรมศาสตร์
No. ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมโครงการภายใน งบประมาณ แหล่งทุน
1 Strengthening University-Enterprise Collaboration for Resilient Communities in Asia (SECRA) ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี พิสุทธิ์ อภิชยกุล ภาณุ บูรณจารุกร กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ 2,771,339.00 งบประมาณภายนอก ทุน EASMUS+ ร่วมกับ Mid Sweden University และมหาวิทยาลัยใน 6 ประเทศ
2 การตรวจหาสารพิษตกค้างในพืชผักด้วยการวิเคราะห์แถบคลื่นความถี่แสง (นายณัฐศักดิ์ แย้มสุข) สุชาติ แย้มเม่น 250,000.00 งบประมาณภายนอก โครงการทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2563 ระดับปริญญาเอก
3 การตลาดออนไลน์ขั้นสูงเพื่อสนับสนุนการนำเสนอสินค้า การแนะนำสินค้า และการขายสินค้าเครื่องประดับทางออนไลน์ ด้วยเทคนิคปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการทดลองสวมใส่ด้วยเทคโนโลยีเออาร์ (AR) (โครงการย่อย) สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า 600,600.00 งบประมาณภายนอก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
4 การบูรณาการระบบออกแบบเครื่องประดับโดยอัตโนมัติกับการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปผงโลหะ (MIM) สำหรับการฉีดขึ้นรูปชิ้นงานเครื่องประดับ ด้วยเทคโนโลยีหะผงวิทยาโลหะมีค่า สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า 800,000.00 งบประมาณภายนอก สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน))
5 การปรับปรุงสมบัติวัสดุเชิงประกอบระหว่างสตรอนเทียมและโบรอนที่เติมเข้าไปในไฮตรอกซีอะพาไทต์และพอลิ (เมทิลเมทาคริเลต) สำหรับประยุกต์ใช้ในวัสดุทางการแพทย์ ปิยนันท์ บุญพยัคฆ์ ศิริกาญจน์ ขันสัมฤทธิ์ 550,000.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6 การผลิตของตัวต้นแบบแหล่งกำหนดเสียงของลำโพงโคมเสียง (เครื่องส่งคลื่นเร็กติไฟอิงค์อัลตร้าโซนิก) แสงชัย มังกรทอง 500,000.00 งบประมาณภายนอก โครงการแผนงานยกระดับเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม ภายใต้การดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่)
7 การเฝ้าระวังเชิงรุก และ การเตือนภัย (3-14 วัน) ล่วงหน้าจากการแพร่เชื้อ SARS-CoV-2 ในสถานที่สุ่มเสี่ยงและชุมชนในภาคเหนือด้วยการตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัสในน้ำเสียโสโครกโดยวิธี Loop Mediated Isothermal Amplification (LAMP) Assays ธนพล เพ็ญรัตน์ 8,100,000.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช)
8 การพัฒนาระบบต้นแบบการบำบัดน้ำเสียที่มีองค์ประกอบไขมันสูงด้วยวิธีการเพิ่มโอโซนร่วมกับระบบการลอยตะกอนแบบโอโซนละลาย ธนพล เพ็ญรัตน์ 1,717,000.00 งบประมาณภายนอก อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
9 การพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพหุ่นยนต์จ่ายยาอัตโนมัติสำหรับผู้สูงอายุ สุเมธ เหมะวัฒนะชัย 1,159,000.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
10 การพัฒนาอินเวอร์เตอร์หนื่งเฟสแบบเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าพิกัดกำลัง 5 kW สําหรับระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาภาคประชาชน ที่ใช้อุปกรณ์ IGBTs และ SiC MOSFETs ดร.ศักดา สมกุล ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์ 1,783,237.00 งบประมาณภายนอก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
11 การวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์วัสดุคอมโพสิตไททาเนียมไดออกไซด์เพื่อประยุกต์เป็นวัสดุทางการแพทย์ คุณสุรีรัตน์ แซ่ตั้ง (ห้างหุ่นส่วนจำกัด แอมเพิล เวิร์ค) ปิยนันท์ บุญพยัคฆ์ ศิริกาญจน์ ขันสัมฤทธิ์ 250,000.00 งบประมาณภายนอก ห้างหุ่นส่วนจำกัด แอมเพิล เวิร์ค กับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
12 การศึกษาเชิงการทดลองในการกำเนิดสัญญาณสำหรับขับอาร์เรย์พาราเมตริกส์ แสงชัย มังกรทอง 250,000.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13 การศึกษาผลกระทบจากการเพิ่มความเร็วบนทางหลวงเป็น 120 กม./ชม. ทวีศักดิ์ แตะกระโทก ทิพย์วิมล แตะกระโทก บุญพล มีไชโย 2,800,000.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช)
14 การศึกษาและวิเคราะห์การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ในพื้นที่นนทบุรีและปทุมธานี รศ.ดร.จุฬาลักษณ์ ค้าไม้ สมร หิรัญประดิษฐกุล 120,000.00 งบประมาณภายนอก บัณฑิวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน
15 การสร้างหุ่นยนต์เคลื่อนที่เพื่อตรวจสอบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ไพศาล มุณีสว่าง 1,941,600.00 งบประมาณภายนอก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
16 โครงการบริการการแพทย์โดยใช้ระบบแพทย์ทางไกล (Telemedicine) และเทคโนโลยี Blockchain ในกลุ่มโรคที่เกิดจากการทำงานและเกี่ยวเนื้องจากการทำงาน ไพศาล มุณีสว่าง สุชาติ แย้มเม่น 11,370,179.52 งบประมาณภายนอก กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ
17 โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวตะเข็บชายแดนและระเบียงเศรษฐกิจเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ศ.พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ นินนาท ราชประดิษฐ์ มัทนี สงวนเสริมศรี ขวัญชัย ไกรทอง ชูพงศ์ ช่วยเพ็ญ เกดิษฐ์ กว้างตระกูล ภูพงษ์ พงษ์เจริญ สายสัมพันธ์ ซุ้นเจริญ สุรเชษฐ์ กานต์ประชา 15,000,000.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
18 แผนงานการวิเคราะห์และสังเคราะห์แผนงบประมาณด้าน ววน.เชิงพื่้นที่ในภูมิภาคเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษ (ระยะที่ 2) ภูพงษ์ พงษ์เจริญ 6,110,000.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว)
19 ระบบบริหารจัดการการเผาชีวมวลสำหรับเตาอบลมควันยางพาราด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งบริษัท ทีทีเอ็น รับเบอร์ จำกัด จังหวัดพิษณุโลก ผศ.ดร. วินัย วงษ์ไทย ธานี โกสุม อัครพันธ์ วงศ์กังแห 500,000.00 งบประมาณภายนอก อุทยานวิทยาศาสตรืภาคเหนือ
20 วิจัยและพัฒนาเครื่องกำจัดวัชพืชในนาข้าวแบบถอนรากและบีบอัดวัชพืช รัตนา การุญบุญญานันท์ 1,050,000.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
21 ศูนย์นำร่องบริการจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง จังหวัดพิษณุโลก อนันต์ชัย อยู่แก้ว ปองพันธ์ โอทกานนท์ 40,000.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานปรัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการสนับสนุนการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิจัยฯ Pre-Talent Mobility ประจำปี 2564
22 เศรษฐกิจหมุนเวียนของเหล็กประจุศูนย์เพื่อการนำน้ำทิ้งอุตสาหกรรมกลับมาใช้ใหม่และการลดการพึงพาเหมืองแร่ ธนพล เพ็ญรัตน์ 500,000.00 งบประมาณภายนอก โครงการแผนงานยกระดับเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม ภายใต้การดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่)
รวม       58,162,955.52
blank