โครงการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด
งบประมาณ : งบประมาณภายนอก     ปีงบประมาณ : 2564   คณะวิศวกรรมศาสตร์
No. ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมโครงการภายใน งบประมาณ แหล่งทุน
1 การพัฒนาขีดความสามารถเพื่อส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว ส่งเสริมสุขภาพภาคเหนือตอนล่าง ภูพงษ์ พงษ์เจริญ สายสัมพันธ์ ซุ้นเจริญ 6,000,000.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
2 นวัตกรรมรถจักรยานยนต์และถนนปลอดภัย บุญพล มีไชโย 1,292,000.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
3 แผนงาน "การวิเคราะห์และสังเคราะห์แผนงบประมาณด้าน ววน.เชิงพื้นที่ในภูมิภาค เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษ (ระยะที่ 1)" ดร.บุญทรัพย์ พานิชการ (คณะโลจีสติกส์ฯ) 5,000,000.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว)
รวม       12,292,000.00
blank