โครงการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด
งบประมาณ : งบประมาณแผ่นดิน     ปีงบประมาณ : 2564   ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
No. ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ งบประมาณ แหล่งทุน
1 โครงการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ เขตภาคเหนือ ภาณุพงศ์ สอนคม 100,000.00 งบประมาณแผ่นดิน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
รวม     100,000.00
blank