โครงการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด
งบประมาณ : งบประมาณแผ่นดิน     ปีงบประมาณ : 2564   ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
No. ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ งบประมาณ แหล่งทุน
1 การประยุกต์ใช้การล้างดินแบบแม่เหล็กโดยอนุภาคนาโน และไมโครของเหล็กประจุศูนย์ร่วมกับการปรับปรุงดินด้วยถ่านชีวภาพเพื่อการปลูกกัญชาปลอดโลหะพิษและยาฆ่าแมลง ธนพล เพ็ญรัตน์ 2,476,000.00 งบประมาณแผ่นดิน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประเภททุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง
รวม     2,476,000.00
blank