โครงการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด
งบประมาณ : งบประมาณแผ่นดิน     ปีงบประมาณ : 2564   คณะวิศวกรรมศาสตร์
No. ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมโครงการภายใน งบประมาณ แหล่งทุน
1 การประยุกต์ใช้การล้างดินแบบแม่เหล็กโดยอนุภาคนาโน และไมโครของเหล็กประจุศูนย์ร่วมกับการปรับปรุงดินด้วยถ่านชีวภาพเพื่อการปลูกกัญชาปลอดโลหะพิษและยาฆ่าแมลง ธนพล เพ็ญรัตน์ 2,476,000.00 งบประมาณแผ่นดิน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประเภททุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง
2 โครงการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ เขตภาคเหนือ ภาณุพงศ์ สอนคม 100,000.00 งบประมาณแผ่นดิน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
3 ระบบต้นแบบสำหรับติดตามตัวและแจ้งเหตุด้วยเสียงสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย วงษ์ไทย ธานี โกสุม 884,000.00 งบประมาณแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
รวม       3,460,000.00
blank