โครงการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด
งบประมาณ : งบประมาณรายได้     ปีงบประมาณ : 2564   ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
No. ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ งบประมาณ แหล่งทุน
1 การจำลองบนตารางทำการเพื่อลดอาหารที่ถูกทิ้งบนโซ่อุปทาน 2 ระดับ จากความหลากหลายของขนาดการขาย โพธิ์งาม สมกุล 100,000.00 งบประมาณรายได้
2 การประยุกต์ใช้ขั้นตอนวิธีปัญญาประดิษฐ์สำหรับแก้ปัญหาการหาค่าเหมาะที่สุดทางอุตสาหกรรม สายสัมพันธ์ ซุ้นเจริญ 50,000.00 งบประมาณรายได้
3 การประยุกต์ใช้วิธีเมต้าฮิวริสติกส์ที่สามารถเรียนรู้แข่งขันได้สำหรับการออกแบบผังภายใต้สถานการณ์พลวัต ศรีสัจจา วิทยศักดิ์ 100,000.00 งบประมาณรายได้
4 การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยา BiVO4 ที่ใช้แสงวิซิเบิล เพื่อการจัดสารปนเปื้อนอันตรายออกจากสิ่งแวดล้อม อุปถัมภ์ นาครักษ์ 100,000.00 งบประมาณรายได้
รวม     350,000.00
blank