โครงการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด
งบประมาณ : งบประมาณรายได้     ปีงบประมาณ : 2564   ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
No. ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ งบประมาณ แหล่งทุน
1 การใช้โปรแกรม ArcGIS จัดทำแผนที่แสดงค่าความเข้มข้นของก๊าซโอโซนระดับพื้นดิน กรณีศึกษาพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย สุภาวรรณ ศรีรัตนา 28,000.00 งบประมาณรายได้
2 การบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมอาหารด้วยระบบการรวมตะกอนด้วยไฟฟ้าร่วมกับการเติมอากาศ วิลาวัลย์ คณิตชัยเดชา 100,000.00 งบประมาณรายได้
3 การศึกษาเปรียบเทียบอัตราการเติมออกซิเจนสู่ถังปฏิกรณ์ในระบบเติมอากาศโดยหัวจ่ายอากาศต่างชนิด ปรัตถกร สิทธิสม 35,000.00 งบประมาณรายได้
รวม     163,000.00
blank