โครงการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด
งบประมาณ : งบประมาณรายได้     ปีงบประมาณ : 2564   คณะวิศวกรรมศาสตร์
No. ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมโครงการภายใน งบประมาณ แหล่งทุน
1 การจำลองบนตารางทำการเพื่อลดอาหารที่ถูกทิ้งบนโซ่อุปทาน 2 ระดับ จากความหลากหลายของขนาดการขาย โพธิ์งาม สมกุล 100,000.00 งบประมาณรายได้
2 การใช้โปรแกรม ArcGIS จัดทำแผนที่แสดงค่าความเข้มข้นของก๊าซโอโซนระดับพื้นดิน กรณีศึกษาพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย สุภาวรรณ ศรีรัตนา 28,000.00 งบประมาณรายได้
3 การบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมอาหารด้วยระบบการรวมตะกอนด้วยไฟฟ้าร่วมกับการเติมอากาศ วิลาวัลย์ คณิตชัยเดชา 100,000.00 งบประมาณรายได้
4 การประยุกต์ใช้ขั้นตอนวิธีปัญญาประดิษฐ์สำหรับแก้ปัญหาการหาค่าเหมาะที่สุดทางอุตสาหกรรม สายสัมพันธ์ ซุ้นเจริญ 50,000.00 งบประมาณรายได้
5 การประยุกต์ใช้วิธีเมต้าฮิวริสติกส์ที่สามารถเรียนรู้แข่งขันได้สำหรับการออกแบบผังภายใต้สถานการณ์พลวัต ศรีสัจจา วิทยศักดิ์ 100,000.00 งบประมาณรายได้
6 การพัฒนาระบบควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์: กรณีศึกษาการใช้งานระบบควบคุมบนแพลตฟอร์มหุ่นยนต์ต่างชนิดกัน พนัส นัถฤทธิ์ 100,000.00 งบประมาณรายได้
7 การพัฒนาระบบหมุนเวียนอากาศภายในชั้นปลูกของชุดปลูกพืชแนวตั้งในระบบปลูกพืชแบบปิด มัทนี สงวนเสริมศรี ขวัญชัย ไกรทอง ชูพงศ์ ช่วยเพ็ญ 90,000.00 งบประมาณรายได้
8 การศึกษาเปรียบเทียบอัตราการเติมออกซิเจนสู่ถังปฏิกรณ์ในระบบเติมอากาศโดยหัวจ่ายอากาศต่างชนิด ปรัตถกร สิทธิสม 35,000.00 งบประมาณรายได้
9 การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยา BiVO4 ที่ใช้แสงวิซิเบิล เพื่อการจัดสารปนเปื้อนอันตรายออกจากสิ่งแวดล้อม อุปถัมภ์ นาครักษ์ 100,000.00 งบประมาณรายได้
10 ระบบควบคุมแรงดันไฟฟ้าแบบอัตโนมัติสำหรับไฮบริดอินเวอร์เตอร์ 1 เฟสชนิดเชื่อมต่อกับกริด เพื่อใช้ป้องกันปัญหาแรงดันเกินในระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่มีการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมระหว่างโฟโตโวลตาอิกและแบตเตอรี่ ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์ 100,000.00 งบประมาณรายได้
11 ระบบตรวจวัดและหาจุด Ki-67 hot spot ของเซลล์มะเร็งเต้านมด้วยวิธีการประมวลผลภาพ สุรเดช จิตประไพกุลศาล พนมขวัญ ริยะมงคล รัฐภูมิ วรานุสาสน์ จิรารัตน์ เอี่ยมสอาด 100,000.00 งบประมาณรายได้
12 อันตรกริยาระหว่างคลื่นแอรี่แบบตัดปลายและโซลิตอนในระบบสามคลื่นแบบสองมิติ ธวัชชัย เมธีวรัญญู 100,000.00 งบประมาณรายได้
13 แอพพลิเคชันสำหรับบันทึกและติดตามข้อมูลการดูแลตนเองของผู้ป่วยในกลุ่มโรคมะเร็งหลังจากได้รับยาเคมีบำบัด เศรษฐา ตั้งค้าวานิช จิราพร พุกสุข จิรารัตน์ เอี่ยมสอาด ภาณุพงศ์ สอนคม 100,000.00 งบประมาณรายได้
รวม       1,103,000.00
blank