โครงการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด
งบประมาณ : งบประมาณส่วนตัว หรือประเภทอื่นๆ     ปีงบประมาณ : 2564   ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
No. ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ งบประมาณ แหล่งทุน
1 การประเมินประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานฆ่าไก่ วรางค์ลักษณ์ ซ่อนกลิ่น 118,800.00 งบประมาณส่วนตัว หรือประเภทอื่นๆ
2 คุณภาพน้ำบาดาลในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สุภาวรรณ ศรีรัตนา 33,800.00 งบประมาณส่วนตัว หรือประเภทอื่นๆ
รวม     152,600.00
blank