โครงการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด
งบประมาณ : ทุกแหล่งทุน     ปีงบประมาณ : 2564   ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
No. ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ งบประมาณ แหล่งทุน
1 การจำลองบนตารางทำการเพื่อลดอาหารที่ถูกทิ้งบนโซ่อุปทาน 2 ระดับ จากความหลากหลายของขนาดการขาย โพธิ์งาม สมกุล 100,000.00 งบประมาณรายได้
2 การตลาดออนไลน์ขั้นสูงเพื่อสนับสนุนการนำเสนอสินค้า การแนะนำสินค้า และการขายสินค้าเครื่องประดับทางออนไลน์ ด้วยเทคนิคปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการทดลองสวมใส่ด้วยเทคโนโลยีเออาร์ (AR) (โครงการย่อย) สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า 600,600.00 งบประมาณภายนอก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
3 การบูรณาการระบบออกแบบเครื่องประดับโดยอัตโนมัติกับการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปผงโลหะ (MIM) สำหรับการฉีดขึ้นรูปชิ้นงานเครื่องประดับ ด้วยเทคโนโลยีหะผงวิทยาโลหะมีค่า สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า 800,000.00 งบประมาณภายนอก สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน))
4 การประยุกต์ใช้ขั้นตอนวิธีปัญญาประดิษฐ์สำหรับแก้ปัญหาการหาค่าเหมาะที่สุดทางอุตสาหกรรม สายสัมพันธ์ ซุ้นเจริญ 50,000.00 งบประมาณรายได้
5 การประยุกต์ใช้วิธีเมต้าฮิวริสติกส์ที่สามารถเรียนรู้แข่งขันได้สำหรับการออกแบบผังภายใต้สถานการณ์พลวัต ศรีสัจจา วิทยศักดิ์ 100,000.00 งบประมาณรายได้
6 การปรับปรุงสมบัติวัสดุเชิงประกอบระหว่างสตรอนเทียมและโบรอนที่เติมเข้าไปในไฮตรอกซีอะพาไทต์และพอลิ (เมทิลเมทาคริเลต) สำหรับประยุกต์ใช้ในวัสดุทางการแพทย์ ปิยนันท์ บุญพยัคฆ์ 550,000.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7 การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยา BiVO4 ที่ใช้แสงวิซิเบิล เพื่อการจัดสารปนเปื้อนอันตรายออกจากสิ่งแวดล้อม อุปถัมภ์ นาครักษ์ 100,000.00 งบประมาณรายได้
8 แผนงานการวิเคราะห์และสังเคราะห์แผนงบประมาณด้าน ววน.เชิงพื่้นที่ในภูมิภาคเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษ (ระยะที่ 2) ภูพงษ์ พงษ์เจริญ 6,110,000.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว)
รวม     8,410,600.00
blank