โครงการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด
งบประมาณ : ทุกแหล่งทุน     ปีงบประมาณ : 2564   ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
No. ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ งบประมาณ แหล่งทุน
1 Strengthening University-Enterprise Collaboration for Resilient Communities in Asia (SECRA) ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี 2,771,339.00 งบประมาณภายนอก ทุน EASMUS+ ร่วมกับ Mid Sweden University และมหาวิทยาลัยใน 6 ประเทศ
2 การใช้โปรแกรม ArcGIS จัดทำแผนที่แสดงค่าความเข้มข้นของก๊าซโอโซนระดับพื้นดิน กรณีศึกษาพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย สุภาวรรณ ศรีรัตนา 28,000.00 งบประมาณรายได้
3 การบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมอาหารด้วยระบบการรวมตะกอนด้วยไฟฟ้าร่วมกับการเติมอากาศ วิลาวัลย์ คณิตชัยเดชา 100,000.00 งบประมาณรายได้
4 การประเมินประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานฆ่าไก่ วรางค์ลักษณ์ ซ่อนกลิ่น 118,800.00 งบประมาณส่วนตัว หรือประเภทอื่นๆ
5 การประยุกต์ใช้การล้างดินแบบแม่เหล็กโดยอนุภาคนาโน และไมโครของเหล็กประจุศูนย์ร่วมกับการปรับปรุงดินด้วยถ่านชีวภาพเพื่อการปลูกกัญชาปลอดโลหะพิษและยาฆ่าแมลง ธนพล เพ็ญรัตน์ 2,476,000.00 งบประมาณแผ่นดิน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประเภททุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง
6 การเฝ้าระวังเชิงรุก และ การเตือนภัย (3-14 วัน) ล่วงหน้าจากการแพร่เชื้อ SARS-CoV-2 ในสถานที่สุ่มเสี่ยงและชุมชนในภาคเหนือด้วยการตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัสในน้ำเสียโสโครกโดยวิธี Loop Mediated Isothermal Amplification (LAMP) Assays ธนพล เพ็ญรัตน์ 8,100,000.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช)
7 การพัฒนาระบบต้นแบบการบำบัดน้ำเสียที่มีองค์ประกอบไขมันสูงด้วยวิธีการเพิ่มโอโซนร่วมกับระบบการลอยตะกอนแบบโอโซนละลาย ธนพล เพ็ญรัตน์ 1,717,000.00 งบประมาณภายนอก อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
8 การศึกษาเปรียบเทียบอัตราการเติมออกซิเจนสู่ถังปฏิกรณ์ในระบบเติมอากาศโดยหัวจ่ายอากาศต่างชนิด ปรัตถกร สิทธิสม 35,000.00 งบประมาณรายได้
9 การศึกษาผลกระทบจากการเพิ่มความเร็วบนทางหลวงเป็น 120 กม./ชม. ทวีศักดิ์ แตะกระโทก 2,800,000.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช)
10 คุณภาพน้ำบาดาลในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สุภาวรรณ ศรีรัตนา 33,800.00 งบประมาณส่วนตัว หรือประเภทอื่นๆ
11 เศรษฐกิจหมุนเวียนของเหล็กประจุศูนย์เพื่อการนำน้ำทิ้งอุตสาหกรรมกลับมาใช้ใหม่และการลดการพึงพาเหมืองแร่ ธนพล เพ็ญรัตน์ 500,000.00 งบประมาณภายนอก โครงการแผนงานยกระดับเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม ภายใต้การดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่)
รวม     18,679,939.00
blank