โครงการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด
งบประมาณ : ทุกแหล่งทุน     ปีงบประมาณ : 2553   คณะวิศวกรรมศาสตร์
No. ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมโครงการภายใน งบประมาณ แหล่งทุน
1 Algprithm Delopment for Investigatimg Adaper Cards สุชาติ แย้มเม่น 498,000.00 งบประมาณภายนอก ศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น)
2 การควบคุมความชื้นโดยการปรับอัตราการไหลของอากาศผ่านเครื่องระเหยสำหรับเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์ นินนาท ราชประดิษฐ์ 80,000.00 งบประมาณรายได้
3 การจัดการทรัพยากรน้ำในระดับชุมชน ลุ่มน้ำย่อยและลุ่มน้ำสาขาของแม่น้ำน่าน สมบัติ ชื่นชูกลิ่น 3,152,550.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
4 การจัดทำแนวทางการปฏิบัติสำหรับงานวิจัยด้านนาโนวิทยาศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล 2,416,700.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
5 การจัดเรียงเครื่องจักรที่สามารถหมุนได้แบบหลายแถวด้วยวิธีเจเนติกอัลกอริทึม ศรีสัจจา วิทยศักดิ์ 80,000.00 งบประมาณรายได้
6 การชะละลายของโลหะหนักออกจากดินที่บำบัดด้วยวิธีทางเคมี ชัยวัฒน์ โพธิ์ทอง ปาจรีย์ ทองสนิท 80,000.00 งบประมาณรายได้
7 การตรวจจับสกรูที่ขันไม่สมบูรณ์โดยใช้เทคนิคการแบ่งแยก ศุภวรรณ พลพิทักษ์ชัย สุชาติ แย้มเม่น 158,000.00 งบประมาณภายนอก ศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น
8 การบำบัดน้ำชะขยะด้วยสระเติมอากาศ วรางค์ลักษณ์ ซ่อนกลิ่น วิชญา อิ่มกระจ่าง 80,000.00 งบประมาณรายได้
9 การประยุกต์ใช้ระบบผู้ขำนาญการร่วมกับวิธีเชิงพันธุกรรมในการพัฒนาความสามารถของโปรแกรมการออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์ สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า 80,000.00 งบประมาณรายได้
10 การประยุกต์ระบบเชิงเส้นหลายมิติ (SNMLS) ในการประมวลผลรูปภาพและทฤษฎีหลายมาตราส่วน ธนิต มาลากร 80,000.00 งบประมาณรายได้
11 การพัฒนาเซลแสงอาทิตย์ชนิดใช้สารอินทรีย์ในกลุ่มสารทรานซิชั่นเฮกซะดีไฮโดรแอนนูลีน อัครพันธ์ วงศ์กังแห 300,000.00 งบประมาณแผ่นดิน
12 การพัฒนาต้นแบบโปรแกรมที่ช่วยในการออกแบบที่สามารถสร้างภาพร่างอัตโนมัติเพื่อใช้ในการออกแบบเครื่องประดับ สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า 480,000.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
13 การพัฒนาอุปกรณ์ควบคุมพลศาสตตร์ของชุดขับเคลื่อนมอเตอร์สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า อนันต์ชัย อยู่แก้ว 3,160,650.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
14 การเพิ่มอัตรการไหลในท่อระบายน้ำอาศัยแรงโน้มถ่วงโดยกระบวนการเติมสารละลายพอลิเมอร์แบบเจือจาง อนันต์ชัย อยู่แก้ว 250,000.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
15 การลดการสูญเสียพลังงานในระบบสูบน้ำโดยการเติมพอลิเมอร์ อนันต์ชัย อยู่แก้ว 80,000.00 งบประมาณรายได้
16 การวางแผนการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมแปรรูปขิง อภิชัย ฤตวิรุฬห์ 80,000.00 งบประมาณรายได้
17 การวิเคราะห์ความไม่ต่อเนื่องแบบเรียวในท่อนำคลื่นไดอิเล็กตริกแบบระนาบ ชัยรัตน์  พินทอง สุรเชษฐ์ กานต์ประชา 80,000.00 งบประมาณรายได้
18 การศึกษาถึงการเตรียมคาร์บอนที่มีรูปร่างแบบโมโนลิทซึ่งมีโครงสร้างรุพรุนแบบลำดับขั้นจากใยบวบด้วยการกระตุ้นเชิงกายภาพและเคมีเพื่อประยุกต์ใช้เป็นตัวพยุงสำหรับการตรึงรุปเอนไซม์ไลเปซ อดิศักดิ์ ไสยสุข 480,000.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
19 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการหดตัวของคอนกรีตและสร้างแบบจำลองทำนายการหดตัวเพื่อใช้ในการออกแบบในประเทศไทย สรัณกร เหมะวิบูลย์ 297,000.00 งบประมาณแผ่นดิน
20 การออกแบบและสร้างโวลเตจดิไวเดอร์ ขนาด 100 kV แคทรียา สุวรรณศรี 80,000.00 งบประมาณรายได้
21 กำลังรับแรงดัดของคอนกรีตผสมเส้นใยจากขยะกล่องเครื่องดื่มยู เอช ที รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา 80,000.00 งบประมาณรายได้
22 เครื่องควบคุมอุณหภูมิสำหรับทดสอบเรโซเเนนซ์ในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ควบคุมโดยพีไอดี สมพร เรืองสินชัยวานิช 500,000.00 งบประมาณภายนอก ศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น
23 โค้งกฎการปฏิบัติงานอ่างเก็บน้ำ สำหรับการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำระยะแรก ของเขื่อนแควน้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี 300,000.00 งบประมาณแผ่นดิน
24 ผลกระทบของการสะสมของสารกรดต่อโลหะหนักในดินบริเวณรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง ปาจรีย์ ทองสนิท ชัยวัฒน์ โพธิ์ทอง 270,000.00 งบประมาณแผ่นดิน
25 ผลตอบสนองทางพลศาสตร์ของโครงสร้างเนื่องจากน้ำหนักกระทำจากการเดินของมนุษย์ ปฤษทัศว์ ศีตะปันย์ 80,000.00 งบประมาณรายได้
26 ระบบสนับสนุนการพัฒนาแอพลิเคชั่นในการจัดการและแลกเปลี่ยนความรู้ของนักวิชาการ วรลักษณ์ คงเด่นฟ้า N/A N/A
รวม       13,538,900.00
blank