โครงการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด
งบประมาณ : ทุกแหล่งทุน     ปีงบประมาณ : 2551   คณะวิศวกรรมศาสตร์
No. ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมโครงการภายใน งบประมาณ แหล่งทุน
1 Integrated Study on Hydro-Meteorological Prediction and Adaptation to Climate Change in Thailand (IMPAC-T) ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี 1,137,442.46 งบประมาณภายนอก SATREPS (Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development)
2 การประยุกต์ใช้วิธีการแอนท์คอลโลนีย์ออพติไมเซชั่น เพื่อการแก้ปัญหาการจัดเรียงเครื่องจักรในระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น ภูพงษ์ พงษ์เจริญ 28,750.00 งบประมาณรายได้
3 การปรับปรุงเครื่องหมุนปอกเปลือกขิงดอง กฤษฎา สุทธะชัย รัตนา การุญบุญญานันท์ 100,000.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายอุตสาหกรรมใน โครงการ IRPUS
4 การพัฒนาโปรแกรมส่งข้อความสั้น เพื่อการบริหารยาได้ตรงเวลาสำหรับผู้ป่วย : กรณีศึกษาโรงพยาบาลวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร สุรเชษฐ์ กานต์ประชา 199,100.00 งบประมาณภายนอก โรงพยาบาลวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
5 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ระบุตัวผู้ป่วยโดยใช้เทคโนโลยีแสกนลายนิ้วมือ โรงพยาบาลวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร สุรเชษฐ์ กานต์ประชา 171,600.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)
6 การพัฒนาอัลกอริทึมในการปรับตำแหน่งภาพรอยลายเส้นฐานปลอกกระสุนปืนแบบอัตโนมัติ สุชาติ แย้มเม่น 100,000.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
7 การวิเคราะห์และการคัดสรรความถี่พาห์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับระบบส่งสัญญาณร่วมด้วยสัญญาณพาห์ย่อยบนสายใยแก้วนำแสงประเภทหลายโหมด โดยอาศัยกระบวนการทางพันธุศาสตร์ สุรเชษฐ์ กานต์ประชา 420,000.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)
8 การสังเคราะห์ถ่านกัมมันต์จากเปลือกเมล็ดสบู่ดำ สมร หิรัญประดิษฐกุล 480,000.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
9 การสำรวจการรับรู้ของพนักงาน กฟผ. ต่อโครงการการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า สุรเชษฐ์ กานต์ประชา 35,000.00 งบประมาณภายนอก กฟผ.
10 คุณลักษณะทางความดันต่อการเคลื่อนที่ของสารทำงานภายในท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบ ปิยะนันท์ เจริญสวรรค์ 50,000.00 งบประมาณรายได้
11 มลพิษทางอากาศจากการเผาพื้นที่นาข้าวหลังการเก็บเกี่ยว ปาจรีย์ ทองสนิท 100,000.00 งบประมาณรายได้
รวม       2,821,892.46
blank