โครงการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด
งบประมาณ : ทุกแหล่งทุน     ปีงบประมาณ : 2545   คณะวิศวกรรมศาสตร์
No. ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมโครงการภายใน งบประมาณ แหล่งทุน
1 การออกแบบและสร้างเครื่องผนึกสุญญากาศพร้อมเครื่องพิมพ์วันที่ผลิตและหมดอายุ สิทธิโชค ผูกพันธุ์ รัตนา การุญบุญญานันท์ 0.00 งบประมาณภายนอก ทบวงมหาวิทยาลัย
2 การออกแบบและสร้างเครื่องผลิตเม็ดสบู่ รัตนา การุญบุญญานันท์ สิทธิโชค ผูกพันธุ์ 176,990.00 งบประมาณภายนอก ทบวงมหาวิทยาลัย
3 ผลของมุมกระทบข้าวเปลือกต่อเปอร์เซ็นต์ข้าวหักจากเครื่องกะเทาะเปลือกแบบแรงเหวี่ยง รัตนา การุญบุญญานันท์ ชูพงศ์ ช่วยเพ็ญ 50,000.00 งบประมาณรายได้
รวม       226,990.00
blank