ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
ที่ปรึกษาดำเนินโครงการสำรวจ จัดทำ และเผยแพร่ข้อมูลด้านนวัตกรรม และสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมในภาคเหนือ
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ช่วงเวลา :
07-04-2553 ถึง 30-09-2553
งบประมาณ :
8,000,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: กวิน สนธิเพิ่มพูน  [100%] [ 8,000,000 บาท ตามสัดส่วน ]