ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้การสืบสวนสาเหตุอุบัติเหตุเพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ช่วงเวลา :
01-09-2552 ถึง 24-02-2554
งบประมาณ :
10,000,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: ทวีศักดิ์ แตะกระโทก  [100%] [ 10,000,000 บาท ตามสัดส่วน ]