ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
วิเคราะห์การทำงานของหน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ของรถบรรทุกไฟฟ้า
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด
ช่วงเวลา :
01-09-2564 ถึง 30-11-2564
งบประมาณ :
200,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: อนันต์ชัย อยู่แก้ว  [100%] [ 200,000 บาท ตามสัดส่วน ]