ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิศวกรรมศาสตร์ [ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก]
แหล่งทุน :
เงินแผ่นดิน
ช่วงเวลา :
01-02-2564 ถึง 30-12-2564
งบประมาณ :
3,263,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: ศลิษา วีรพันธุ์  [30%] [ 978,900 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมโครงการ: ปาจรีย์ ทองสนิท  [20%] [ 652,600 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมโครงการ: ปณัฐพงศ์ บุญนวล  [20%] [ 652,600 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมโครงการ: ศุภาวรรณ ศรีรัตนะ [20%] [ 652,600 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมโครงการ: กมลชนก กำเนิดนก  [10%] [ 326,300 บาท ตามสัดส่วน ]