ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
การนำเศษดินเศษหินจากการขุดเจาะมาใช้เป็นวัสดุสำหรับงานทางประเภทชั้นพื้นทาง ชั้นรองพื้นทางและคัดทาง
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
ช่วงเวลา :
01-03-2564 ถึง 31-08-2564
งบประมาณ :
375,300.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: กรกฎ นุสิทธิ์  [100%] [ 375,300 บาท ตามสัดส่วน ]