ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาดำเนินงานหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพี้นที่ ภาคเหนือตอนล่าง 1 ปีงบประมาณ 2564
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ช่วงเวลา :
11-01-2564 ถึง 11-09-2564
งบประมาณ :
4,000,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: ดลเดช ตั้งตระการพงษ์  [40%] [ 1,600,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมโครงการ: สุรเชษฐ์ กานต์ประชา  [20%] [ 800,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมโครงการ: เศรษฐา ตั้งค้าวานิช  [20%] [ 800,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมโครงการ: ปรัตถกร สิทธิสม  [20%] [ 800,000 บาท ตามสัดส่วน ]