ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน สภาวิศวกร
ช่วงเวลา :
01-11-2563 ถึง 31-07-2564
งบประมาณ :
20,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: กมลชนก กำเนิดนก  [100%] [ 20,000 บาท ตามสัดส่วน ]