ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
A new Master Course in Applied Computational Fluid Dynamics - APPLY
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน โปรแกรม Erasmus+ ร่วมกับ Chiang Mai University, Thailand ในหมวด Capacity Building in the Field of Higher Education
ช่วงเวลา :
01-11-2562 ถึง 30-10-2565
งบประมาณ :
3,311,464.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
ผู้ร่วมโครงการ: ปฐมศก วิไลพล  [10%] [ 331,146 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมโครงการ: ปิยะนันท์ เจริญสวรรค์  [10%] [ 331,146 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมโครงการ: อนันต์ชัย อยู่แก้ว  [10%] [ 331,146 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมโครงการ: ขวัญชัย ไกรทอง  [35%] [ 1,159,012 บาท ตามสัดส่วน ]


หัวหน้าโครงการ: กุลยา กนกจารุวิจิตร  [35%] [ 1,159,012 บาท ตามสัดส่วน ]


หมายเหตุ :
งบประมาณ 90,657 ยูโร ประมาณ 3,311,464.50 บาท