ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
Enhancement of engineering skills of students of all levels for application of evidence based sustainable renewable energy solutions in the built environment – SKYBELT
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน โปรแกรม Erasmus+ ร่วมกับ Universita Talematica Ecampus, Italy ในหมวด Capacity Building in the Field of Higher Education
ช่วงเวลา :
01-11-2562 ถึง 30-10-2565
งบประมาณ :
5,148,537.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: ขวัญชัย ไกรทอง  [25%] [ 1,287,134 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมโครงการ: ปฐมศก วิไลพล  [25%] [ 1,287,134 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมโครงการ: ปิยะนันท์ เจริญสวรรค์  [25%] [ 1,287,134 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมโครงการ: นินนาท ราชประดิษฐ์  [25%] [ 1,287,134 บาท ตามสัดส่วน ]


หมายเหตุ :
งบประมาณ 140,950 ยูโร ประมาณ 5148537.03 บาท