ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
ดำเนินการออกแบบสำรวจ ประมวลผล และการจัดทำรายงานสรุป "โครงการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย"
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ช่วงเวลา :
26-02-2553 ถึง 16-12-2553
งบประมาณ :
100,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: สุรเชษฐ์ กานต์ประชา  [100%] [ 100,000 บาท ตามสัดส่วน ]