ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการวิจัยพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ปี 2563
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
ช่วงเวลา :
07-07-2563 ถึง 30-04-2564
งบประมาณ :
10,000,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: พงศ์พันธ์ กิจสนาโยธิน  [100%] [ 10,000,000 บาท ตามสัดส่วน ]