ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
การทดสอบภาคสนามที่ถนนทางเข้าเหมืองแม่ทาน จังหวัดลำปาง
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด
ช่วงเวลา :
24-01-2563 ถึง 23-06-2563
งบประมาณ :
166,680.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: กรกฎ นุสิทธิ์  [100%] [ 166,680 บาท ตามสัดส่วน ]