ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
การทดสอบสมรรถนะของหัวเผาเชื้อเพลิงผสมระหว่างถ่านหินผงกับกะลาปาล์มชนิดห้องเผาไหม้ช่วยขนาด 500 kW สำหรับการอบแห้งผลิตภัณฑ์
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน บริษัท พรีเมียม เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น
ช่วงเวลา :
01-08-2563 ถึง 30-12-2563
งบประมาณ :
50,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: อาวุธ ลภิรัตนากูล  [100%] [ 50,000 บาท ตามสัดส่วน ]