ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปด้วยการเพิ่มผลิตภาพการเตรียมความพร้อมสู่ระบบมาตราฐานสากล ปีงบประมาณ 2563
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ช่วงเวลา :
10-12-2562 ถึง 07-04-2563
งบประมาณ :
1,800,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: กานต์ ศุภจิตกุล  [90%] [ 1,620,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมโครงการ: ชุติมา สุดประเสริฐ  [10%] [ 180,000 บาท ตามสัดส่วน ]