ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการติดตามเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของโครงการเงินอุดหนุนช่วยเหลือนักเรียนยากจนพิเศษอย่างมีเงื่อนไข
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
ช่วงเวลา :
16-09-2562 ถึง 29-02-2563
งบประมาณ :
5,000,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: จิราพร พุกสุข  [100%] [ 5,000,000 บาท ตามสัดส่วน ]