ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการวิจัยพัฒนาและทดสอบระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดสรรเงินอุดหนุนอย่างมีเงื่อนไข ในพื้นที่ 5 จังหวัด
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
ช่วงเวลา :
15-07-2562 ถึง 30-04-2563
งบประมาณ :
10,000,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: วรลักษณ์ คงเด่นฟ้า  [100%] [ 10,000,000 บาท ตามสัดส่วน ]