ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
ที่ปรึกษาโครงการทดสอบชิ้นงานตัวอย่างด้วยการทดสอบเร่งการขัดผิววัสดุด้วยเครื่อง Three-Wheel Polishing Device (TWPD)
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด
ช่วงเวลา :
21-08-2562 ถึง 02-09-2562
งบประมาณ :
78,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: กรกฎ นุสิทธิ์  [100%] [ 78,000 บาท ตามสัดส่วน ]


หมายเหตุ :
-สัญญาลงวันที่ 21 ส.ค.62 (ไม่ทราบระยะเวลา)
- ไม่มีเอกสารสัญญา