ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบโลจีสติกของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน บริษัท ไปรษณีย์ไทย
ช่วงเวลา :
10-01-2562 ถึง 09-01-2563
งบประมาณ :
9,909,780.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: ดร.บุญทรัพย์ พานิชการ [40%] [ 3,963,912 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมโครงการ: ภูพงษ์ พงษ์เจริญ  [15%] [ 1,486,467 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมโครงการ: โพธิ์งาม สมกุล  [15%] [ 1,486,467 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมโครงการ: ศิษฎา สิมารักษ์  [15%] [ 1,486,467 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมโครงการ: ศรีสัจจา วิทยศักดิ์  [15%] [ 1,486,467 บาท ตามสัดส่วน ]