ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการปฏิรูปอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี (INNo-TECH Transformation) กิจกรรมยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านต่าง ๆ หรือ ประยุกต์ใช้งานวิจัยของสถาบันการศึกษาภายในพื้นที่ เพื่อพัฒนาสินค้าต้นแบบ
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ช่วงเวลา :
28-07-2562 ถึง 25-09-2562
งบประมาณ :
5,000,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: กานต์ ศุภจิตกุล  [100%] [ 5,000,000 บาท ตามสัดส่วน ]