ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
การพัฒนาระบบรายงานอุบัติเหตุทางถนนในรูปแบบของ Mobile Application เพื่อสนับสนุนระบบความปลอดภัยทางถนน
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ช่วงเวลา :
15-09-2561 ถึง 15-02-2562
งบประมาณ :
780,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: ทวีศักดิ์ แตะกระโทก  [100%] [ 780,000 บาท ตามสัดส่วน ]