ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดเลย
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน กรมพัฒนาฝึมือแรงงาน
ช่วงเวลา :
29-11-2561 ถึง 26-06-2562
งบประมาณ :
1,025,400.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: ศิษฎา สิมารักษ์  [100%] [ 1,025,400 บาท ตามสัดส่วน ]