ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
หน่วยขับเคลื่อนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Driving unit) ประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบน ระยะที่ 2
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
ช่วงเวลา :
18-12-2561 ถึง 17-09-2562
งบประมาณ :
1,400,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: ดลเดช ตั้งตระการพงษ์  [100%] [ 1,400,000 บาท ตามสัดส่วน ]