ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการวิจัยโครงการประเมินความชุ่มชื้นในพื้นที่กิจกรรมปลูกป่าด้วยหลักการรับรู้จากระยะไกล ในพื้นที่โครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน ศูนย์จัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านการฟื้นฟูป่าต้นน้ำภาคเหนือ
ช่วงเวลา :
09-03-2561 ถึง 24-09-2561
งบประมาณ :
450,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: ชัยธำรง พงศ์พัฒนศิริ  [100%] [ 450,000 บาท ตามสัดส่วน ]