ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20 (YSC 2018)
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ช่วงเวลา :
01-09-2560 ถึง 30-09-2561
งบประมาณ :
613,600.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: พนัส นัถฤทธิ์  [100%] [ 613,600 บาท ตามสัดส่วน ]