ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์เพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยตามภูมิภาค
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
ช่วงเวลา :
01-08-2554 ถึง 30-01-2555
งบประมาณ :
1,100,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: สุรเดช จิตประไพกุลศาล  [100%] [ 1,100,000 บาท ตามสัดส่วน ]