ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ เทศบาลเมืองชุมแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน เทศบาลเมืองชุมแสง นครสวรรค์
ช่วงเวลา :
10-11-2560 ถึง 04-11-2561
งบประมาณ :
413,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: ชัยธำรง พงศ์พัฒนศิริ  [100%] [ 413,000 บาท ตามสัดส่วน ]