ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
ดำเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประมวลหลักปฏิบัติ (Code of Practice: CoP) สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน ที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง ที่มีกำลังการผลิตติดตั้งต่ำกว่า 10 เมกะวัตต์ ของโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ RDF(TTE) ขนาด 2 เมะวัตต์ (ตามข้อกำหนดของ CoP) ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่าง(จังหวัดพิจิตร)
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน บริษัท เทอร์มัล เทค เอ็นเนอร์ยี จำกัด
ช่วงเวลา :
30-08-2560 ถึง 14-10-2560
งบประมาณ :
103,448.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: ดลเดช ตั้งตระการพงษ์  [100%] [ 103,448 บาท ตามสัดส่วน ]


หมายเหตุ :
สัญญาเลขที่ TTE 002-2017/05-00