ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
ศึกษาและจัดทำคู่มือการออกแบบ ก่อสร้างและบำรุงรักษางานโครงสร้างทางรถไฟและมาตรฐานโครงสร้างทางรถไฟ
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
ช่วงเวลา :
16-01-2560 ถึง 15-01-2561
งบประมาณ :
22,347,500.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา  [30%] [ 6,704,250 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมโครงการ: ทรงศักดิ์ สุธาสุประดิษฐ  [30%] [ 6,704,250 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมโครงการ: อนันต์ชัย อยู่แก้ว  [20%] [ 4,469,500 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมโครงการ: ภูริภัส สุนทรนนท์  [10%] [ 2,234,750 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมโครงการ: วีรยุทธ ประทุมไชย  [10%] [ 2,234,750 บาท ตามสัดส่วน ]