ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
Social Innovation Driving unit ประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบน
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
ช่วงเวลา :
01-12-2560 ถึง 31-12-2560
งบประมาณ :
1,800,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: ดลเดช ตั้งตระการพงษ์  [100%] [ 1,800,000 บาท ตามสัดส่วน ]


หมายเหตุ :
สัญญาเลขที่ สจ-0021-61 ลงวันที่ 1 ธ.ค.60