ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการประกอบธุรกิจตลาด : ภาคเหนือ 2 ภายใต้ โครงการส่งเสริมตลาดกลาง-ตลาดชุมชนประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค (Local Economy Market) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1)
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน กรมการค้าภายใน
ช่วงเวลา :
31-08-2560 ถึง 11-01-2561
งบประมาณ :
4,950,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: กวิน สนธิเพิ่มพูน  [100%] [ 4,950,000 บาท ตามสัดส่วน ]


หมายเหตุ :
สัญญาเลขที่ 196/2560