ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ-เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
ช่วงเวลา :
19-12-2560 ถึง 15-08-2561
งบประมาณ :
777,056.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: ชัยธำรง พงศ์พัฒนศิริ  [100%] [ 777,056 บาท ตามสัดส่วน ]


หมายเหตุ :
เบิกงวด1 22 เม.ย.62