ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
งานจ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2560
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน
ช่วงเวลา :
01-11-2560 ถึง 01-11-2560
งบประมาณ :
227,658.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: ชัยธำรง พงศ์พัฒนศิริ  [100%] [ 227,658 บาท ตามสัดส่วน ]


หมายเหตุ :
- ขอความอนุเคราะห์ ลงนามหนังสือตอบรับจัดทำข้อเสนอด้านเทคนิค และข้อเสนอด้านราคา 7 พ.ย. 60
- ขอความอนุเคราะห์ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาฯ 24 ต.ค. 60
- ขอความอนุเคราะห์ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษา 17 พ.ย. 60