ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
การปรับเปลี่ยนค่าการจ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน
ช่วงเวลา :
21-08-2560 ถึง 05-10-2560
งบประมาณ :
539,416.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: ชัยธำรง พงศ์พัฒนศิริ  [100%] [ 539,416 บาท ตามสัดส่วน ]