ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน
ช่วงเวลา :
05-10-2559 ถึง 05-10-2560
งบประมาณ :
397,621.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: ชัยธำรง พงศ์พัฒนศิริ  [100%] [ 397,621 บาท ตามสัดส่วน ]


หมายเหตุ :
- แจ้งขอความอนุเคราะห์ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษา 25 ก.ย. 2560